Æåíñêèé ñïðèíò âòîðîãî ýòàïà Êóáêà ìèðà â Õîõôèëüöåíå

ITAR-TASS: HOCHFILZEN, AUSTRIA. DECEMBER 6, 2013. Bronze medal winner, Russia’s Irina Starykh poses with her medal during the medal ceremony for the women’s 7.5 km sprint in E.ON International Biathlon Union World Cup 2. (Photo ITAR-TASS / Valery Sharifulin)

Àâñòðèÿ. Õîõôèëüöåí. 6 äåêàáðÿ. Ðîññèÿíêà Èðèíà Ñòàðûõ, çàíÿâøàÿ 3-å ìåñòî â ñïðèíòåðñêîé ãîíêå íà ýòàïå Êóáêà ìèðà ïî áèàòëîíó. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Âàëåðèé Øàðèôóëèí

Comments

comments